FEYNMAN SENS TEGO WSZYSTKIEGO PDF

Jest to problem, o ktrym pan John Danz szczeglnie chtnie dyskutowa. W pierwszym z moich wykadw bd mwi o naturze nauki i zwrc przede wszystkim uwag na istnienie w niej wtpliwoci i niepewnoci. W drugim wykadzie zajm si wpywem pogldw naukowych na kwestie polityczne, zwaszcza na problem wrogw kraju, i na zagadnienia religijne. W trzecim wykadzie opisz, czym spoeczestwo jest dla mnie bybym, oczywicie, w stanie powiedzie, jak je widzi uczony, ale posu si tu jedynie osobist perspektyw i jakie znaczenie dla problemw spoecznych mog mie przysze odkrycia naukowe. Co ja takiego wiem o religii i polityce?

Author:Fauzragore Tokazahn
Country:Nigeria
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):10 March 2015
Pages:413
PDF File Size:2.10 Mb
ePub File Size:19.52 Mb
ISBN:295-1-52422-359-9
Downloads:14342
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NanrisJest to problem, o ktrym pan John Danz szczeglnie chtnie dyskutowa. W pierwszym z moich wykadw bd mwi o naturze nauki i zwrc przede wszystkim uwag na istnienie w niej wtpliwoci i niepewnoci.

W drugim wykadzie zajm si wpywem pogldw naukowych na kwestie polityczne, zwaszcza na problem wrogw kraju, i na zagadnienia religijne. W trzecim wykadzie opisz, czym spoeczestwo jest dla mnie bybym, oczywicie, w stanie powiedzie, jak je widzi uczony, ale posu si tu jedynie osobist perspektyw i jakie znaczenie dla problemw spoecznych mog mie przysze odkrycia naukowe.

Co ja takiego wiem o religii i polityce? Kilku kolegw z wydziaw fizyki - tutaj i w innych miejscach - zamiao si i stwierdzio: Chciabym przyj i usysze, co masz do powiedzenia. Nigdy nie sdziem, e te sprawy ci obchodz".

Nie oznacza to, oczywicie, e kwestionowali moje zainteresowanie tymi tematami; myleli po prostu, e nie omielibym si o nich mwi. Jeli kto wypowiada si o wpywie idei z jednej dziedziny na idee w innej, atwo moe si omieszy. W dzisiejszych czasach wskiej specjalizacji jest niezbyt wielu ludzi, ktrzy na tyle gboko poznali dwa dziay ludzkiej wiedzy, e nie kompromituj si w ktrym z nich.

Idee, ktre chc tutaj przedstawi, s stare. W tym, co powiem tego wieczoru, nie kryje si w zasadzie nic ponad to, co mogliby powiedzie filozofowie w XVII wieku. Po co wic to wszystko powtarza? Poniewa wci rodz si nowe pokolenia. Poniewa w historii ludzkoci rozwijaj si wielkie idee i zapominamy o nich, jeeli nie s przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wiele dawnych idei stao si czci powszechnej wiedzy w takim stopniu, e nie trzeba o nich mwi lub ponownie ich tumaczy.

Jednak idee zwizane z problemami rozwoju nauki - na ile mog to stwierdzi, rozgldajc si wok - nie s tego rodzaju, by kady je akceptowa. To prawda, e wielu je docenia. Zwaszcza na uniwersytecie cenione s wysoko i by moe nie jestecie dla mnie waciwymi suchaczami. Czujc si nowicjuszem w dziedzinie badania wpywu idei z jednej dziedziny na inn dziedzin, zaczn od tego, na czym znam si lepiej.

Znam si na nauce. Znam jej idee i jej metody, jej stosunek do wiedzy, rda jej postpu, jej dyscyplin umysow.

Dlatego w pierwszym wykadzie bd mwi o nauce, ktr znam. Bardziej ryzykowne stwierdzenia przedstawi w nastpnych dwch wykadach, na ktrych, jak wynika z oglnego prawa, publiczno bdzie mniej liczna. Czym jest nauka? Tego sowa uywa si zwykle na okrelenie jednej z trzech rzeczy lub ich kombinacji. Nie sdz, bymy musieli by bardzo precyzyjni - nie zawsze warto wykazywa si daleko idc dokadnoci. Czasami nauka oznacza specjaln metod odkrywania rzeczy.

Czasami przez nauk rozumiemy ca wiedz, wynikajc z tego, co odkrylimy. Bywa rwnie, e to pojcie oznacza nowe rzeczy, ktre mona robi, kiedy co odkryjemy, lub sam proces robienia nowych rzeczy. Ta ostatnia sfera jest zwykle nazywana technik. Dlatego nauka, w popularnym rozumieniu, czciowo oznacza te technik. Zamierzam omwi te trzy aspekty nauki w odwrotnej kolejnoci. Zaczn od nowych rzeczy, ktre mona robi - to znaczy od techniki. Najbardziej oczywist cech nauki jest jej stosowalno; wanie dziki nauce dysponujemy wikszymi moliwociami wytwarzania rzeczy.

Nie trzeba chyba tumaczy, jakie znaczenie maj te zwikszone moliwoci. Caa rewolucja przemysowa byaby niemal zupenie niemoliwa bez rozwoju nauki. Dzisiejsza produkcja ywnoci w ilociach wystarczajcych do wyywienia tak duej populacji oraz kontrolowanie chorb - samo to, e ludzie mog by wolni i nie ma koniecznoci istnienia niewolnictwa dla potrzeb tak duej produkcji - to z pewnoci skutek rozwoju naukowych metod wytwarzania. Ta zwikszona zdolno do robienia rnych rzeczy sama w sobie nie zawiera instrukcji obsugi: czy wykorzystywa j do czynienia dobra, czy za?

Skutkiem tej zdolnoci jest albo dobro, albo zo, zalenie od tego, jak si z niej korzysta. Cieszymy si ze zwielokrotnionej produkcji, ale mamy problemy zwizane z automatyzacj. Jestemy szczliwi z powodu osigni medycyny, ale niepokoimy si tempem wzrostu populacji, wynikajcym z tego, e nikt nie umiera wskutek chorb, ktre wyeliminowalimy.

Albo jeszcze inny przykad. Ta sama wiedza na temat bakterii jest wykorzystywana w tajnych laboratoriach, gdzie ludzie pracuj tak ciko, jak tylko mog, nad stworzeniem bakterii, przeciwko ktrym nikt inny nie bdzie zdolny znale lekarstwa.

Cieszymy si z rozwoju transportu powietrznego i jestemy pod wraeniem wielkich samolotw, ale jednoczenie przytacza nas wiadomo straszliwego horroru wojny powietrznej. Jestemy zadowoleni z cznoci midzynarodowej, ale niepokoi nas, e moemy by tak atwo ledzeni.

Podniecamy si moliwoci wyruszenia w kosmos, ale z pewnoci i na tym polu nie da si unikn trudnoci. Najbardziej znany z dylematw tego rodzaju dotyczy bada nad energi jdrow i oczywistych problemw z nich wynikajcych. Czy nauka ma jakkolwiek warto? Uwaam, e umiejtno wytwarzania rzeczy ma warto. To, czy skutek dziaania jest rzecz dobr, czy z, zaley od tego, jak si z owej umiejtnoci korzysta, ale sama w sobie jest ona cenna. Zabrano mnie kiedy na Hawajach do wityni buddyjskiej.

Czowiek w wityni rzek: Zaraz powiem ci co, czego nigdy nie zapomnisz. Kady czowiek otrzymuje klucz do bram niebios. Ten sam klucz otwiera wrota piekie". Tak samo jest z nauk. W pewnym sensie jest ona kluczem do bram niebios, ale ten sam klucz otwiera wrota piekie. Nikt nas nie poinstruowa, ktra brama jest ktra. Czy powinnimy wyrzuci klucz i nigdy nie wstpi do nieba?

Czy raczej powinnimy si mocowa z problemem, w jaki sposb najlepiej skorzysta z otrzymanego klucza? To, oczywicie, bardzo powana kwestia, ale nie moemy, jak sdz, zaprzecza, e klucz do bram niebios jest cenny. Znajdziemy tu wszystkie powane problemy odnoszce si do relacji pomidzy spoeczestwem i nauk. Kiedy mwi si uczonemu, e powinien by bardziej odpowiedzialny za skutki swojego oddziaywania na spoeczestwo, wanie zastosowania odkry naukowych ma si na myli.

Jeli prowadzisz badania nad energi jdrow, to musisz te zdawa sobie spraw z tego, e mog znale szkodliwe zastosowanie. Moglibycie zatem oczekiwa, e w rozwaaniach tego rodzaju, prowadzonych przez uczonego, okae si to najwaniejszym tematem. Ja jednak nie bd wicej o tym mwi. Sdz, e okrelanie tych zagadnie mianem naukowych jest przesad. S to raczej kwestie humanitarne.

Problem polegajcy na tym, e dziki nauce wiemy, jak wykorzysta umiejtnoci, ale nie wiemy, jak je kontrolowa, nie jest problemem naukowym. Nie jest te zagadnieniem, na ktrym uczeni znaj si za dobrze. Aby lepiej wyjani, dlaczego nie chc o tym mwi, posu si przykadem. Jaki czas temu, w roku lub , pojechaem do Brazylii ksztaci fizykw. W owych czasach by realizowany bardzo ekscytujcy program Point Four 1.

Wszyscy spieszyli z pomoc krajom rozwijajcym si. Oczywicie, tym, czego owe kraje potrzeboway, bya wiedza techniczna. W Brazylii mieszkaem w Rio. W Rio peno jest wzgrz, na ktrych stoj domy zbudowane z poamanych desek pochodzcych ze starych znakw, plansz itp.

Ludzie s niezwykle biedni. Nie maj wodocigw ani kanalizacji. Id do miejsca, gdzie buduje si nowy budynek, bo tam musi by woda do robienia betonu. Napeniaj swoje pojemniki i wnosz je na wzgrza. A potem widzisz wod ciekajc ze wzgrz w d w brudnych rynsztokach. To aosny widok. Tu obok tych wzgrz, przy play Copacabana, znajduj si zachwycajce budynki, pikne apartamenty i tym podobne rzeczy. Zwrciem si do moich przyjaci z programu Point Four: Czy to jest problem braku odpowiedniej wiedzy technicznej?

Czy oni nie wiedz, jak poprowadzi wodocigi na wzgrza? Czy oni nie wiedz, jak poprowadzi rur na szczyt wzgrza, tak by ludzie mogli przynajmniej wchodzi do gry z pustymi pojemnikami, a schodzi z penymi? A wic nie jest to problem wiedzy technicznej. Z pewnoci nie, bo w pobliskich budynkach mieszkalnych s rury i s pompy. Dzi to wiemy. Teraz sdzimy, e jest to problem pomocy ekonomicznej, ale nie mamy pewnoci, czy na tym sprawa si zakoczy.

Z kolei pytanie, ile kosztuje zbudowanie wodocigu i pompowanie wody na szczyt kadego wzgrza, nie wydaje mi si warte rozwaania. Cho nie wiemy, jak rozwiza problem, chciabym zwrci uwag, e prbowalimy dwch rzeczy: przekazania wiedzy technicznej i pomocy ekonomicznej. Rozczarowalimy si w obu przypadkach i prbujemy czego innego. Jak przekonacie si pniej, podtrzymuje mnie to na duchu. Uwaam, e cige poszukiwanie nowych rozwiza jest tym, co naley robi.

Takie wic s praktyczne aspekty nauki - moliwoci robienia nowych rzeczy. S one tak oczywiste, e nie ma potrzeby o nich wicej mwi. Na kolejny aspekt nauki skada si to, co ona obejmuje rzeczy, ktre zostay odkryte.

ESTIMATING SOFTWARE COSTS CAPERS JONES PDF

Sens tego wszystkiego

Vudogis Feynmab and the Drell- Yan process. These calculations are based on summer measurements only. Eight samples were judged as products of the Arita, just as in previous paper. The more than 80 participants of this workshop focused on recent progress in these areas by both theory and experiment, trying to address imminent questions for the near and mid-term future. In all, this collection contains a great deal of new and unpublished material.

EL METODO ROWSHAN PARA DEJAR DE FUMAR PDF

Richard Feynman

Feshakar Editorial: Richard P. Feynman Zacznijmy od czegokolwiek, od pierwszej lepszej idei. Such measurements have also been used to determine nucleon structure functions and meson structure functions. O wiele bardziej wsxystkiego. By means of three kinds of quark energy loss parameterizations given in literature and the nuclear parton distribution extracted only with lepton-nucleus deep inelastic scattering experimental data, measured Drell- Yan production cross sections are analyzed for GeV proton incident on a variety of nuclear targets from FNAL E The academic thought is described as the combination of acupuncture and moxibustion based on strengthening healthy qi, supplemented by soothing the liver and psychological counseling.

BSITF II PDF

Richard P. Feynman - Sens Tego Wszystkiego.pdf

.

BRONISLAW BACZKO IMAGINAO SOCIAL PDF

FEYNMAN SENS TEGO WSZYSTKIEGO PDF

.

Related Articles