BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD 2 UITWERKINGEN DRUK 7 PDF

Fuchs S. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht postbus , KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte n uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot Stichting PRO Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus , KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. De opgaven zijn ingedeeld naar de hoofdstukken en paragrafen van het tekstboek.

Author:Fenrik Arashirg
Country:Armenia
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):16 February 2015
Pages:179
PDF File Size:20.33 Mb
ePub File Size:5.76 Mb
ISBN:644-6-17654-621-2
Downloads:80112
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TeshuraFuchs S. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht postbus , KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte n uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot Stichting PRO Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus , KB Hoofddorp, All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Ook derden zoals banken, leveranciers en beleggers maken bij het nemen van beslissingen in relatie tot een bepaald bedrijf gebruik van gegevens over dat bedrijf.

De administratie ofwel het financieel informatiesysteem dient in staat te zijn elke functionaris die informatie te verschaffen, welke voor een juiste vervulling van zijn functie noodzakelijk is. Door bijvoorbeeld informatie over de voortgang van allerlei werkzaamheden in een bedrijf te vergelijken met de planning, kunnen afwijkingen worden geconstateerd.

Op grond hiervan kunnen corrigerende maatregelen worden genomen. Informatie omtrent het verwachte en het werkelijke verloop van de bedrijfsprocessen maakt controle mogelijk. Intern: een kassier legt verantwoording af met behulp van ontvangen kasstukken voor verrichte betalingen. Extern: een onderneming legt verantwoording af aan de Belastingdienst door het inzenden van de belastingaangifte.

Wanneer informatie te gedetailleerd is, wordt de aandacht afgeleid van de hoofdzaken door de bomen het bos niet meer zien , terwijl een te geringe mate van detaillering niet de informatie verstrekt die nodig is. Een dienstverlenende onderneming is vaak moeilijk aan te sturen omdat er dikwijls geen goederenbeweging is. Een korte-termijnplan waarin normen zijn aangegeven die in de komende periode gerealiseerd moeten worden. In de administratie worden niet alleen de werkelijke cijfers over een bepaalde periode, maar ook de vooraf vastgestelde normatieve cijfers voor die periode vastgelegd.

Een resultatenoverzicht waarin het totale perioderesultaat is gesplitst naar oorzaken. Het is niet nodig om de output van het ene deelsysteem weer als input in een ander deelsysteem te brengen; koppelingen maken flexibeler werken mogelijk.

In grote lijnen blijft de controle-technische functiescheiding gelijk; een gedeelte van de registrerende functie wordt overgenomen door het informatiesysteem. Aantal gefabriceerde producten, uit- en afvalcijfers, verbruiken van grondstoffen, arbeids- en machine-uren. Output van de ene onderneming is zonder menselijke tussenkomst weer input voor een andere onderneming. De verwerkingssnelheid van mutaties neemt hierdoor sterk toe.

Automatische reconciliatie houdt in dat ingevoerde gegevens gelijktijdig worden verwerkt in zowel de grootboekadministratie als de subadministratie s. Hoofdstuk 1 3.

BIAMP NEXIA CS PDF

Tinyu PDF Me

Fuchs S. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht postbus , KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte n uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot Stichting PRO Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus , KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Ook derden zoals banken, leveranciers en beleggers maken bij het nemen van beslissingen in relatie tot een bepaald bedrijf gebruik van gegevens over dat bedrijf. De administratie ofwel het financieel informatiesysteem dient in staat te zijn elke functionaris die informatie te verschaffen, welke voor een juiste vervulling van zijn functie noodzakelijk is.

PATHOPHYSIOLOGY IVAN DAMJANOV PDF

Boekhouden geboekstaafd

Megami Yes, I do No. Uit het boek boekhouden geboekstaafd 2. Preview 2 out of 14 pages. Preview 2 out of 4 pages.

JEANE DIXON YESTERDAY TODAY AND FOREVER PDF

BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD 2 UITWERKINGEN DRUK 7 PDF

.

Related Articles