APOKRIFI NAG HAMMADI PDF

Smisao tekstova Knjinica Nag Hammadi je zbirka religioznih tekstova koji se meusobno veoma razlikuju po autorstvu, mjestu i vremenu nastanka. Razlike postoje ak i u gleditima, do te mjere da se ne moe smatrati da su potekli od jedne skupine ili pokreta. Pa ipak, taj je raznoliki korpus morao sadravati neka zajednika obiljeja koja su skupljae tekstova potaknula da odaberu upravo ta djela i saberu ih u ovu zbirku. Tvorci zbirke nedvojbeno su pridonijeli tom jedinstvu, pronalazei u tekstovima skrivena znaenja koja nisu uvijek postojala u izvornih pisaca. Konano, jedan od tekstova, Evanelje po Tomi, zapoinje rijeima upuenima mudrome: "Tko nae tumaenje ovih rijei, taj nee okusiti smrti.

Author:Narg Zulushicage
Country:Burkina Faso
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):28 August 2013
Pages:414
PDF File Size:12.35 Mb
ePub File Size:9.96 Mb
ISBN:894-8-35527-228-2
Downloads:6980
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FenritilarSmisao tekstova Knjinica Nag Hammadi je zbirka religioznih tekstova koji se meusobno veoma razlikuju po autorstvu, mjestu i vremenu nastanka. Razlike postoje ak i u gleditima, do te mjere da se ne moe smatrati da su potekli od jedne skupine ili pokreta. Pa ipak, taj je raznoliki korpus morao sadravati neka zajednika obiljeja koja su skupljae tekstova potaknula da odaberu upravo ta djela i saberu ih u ovu zbirku.

Tvorci zbirke nedvojbeno su pridonijeli tom jedinstvu, pronalazei u tekstovima skrivena znaenja koja nisu uvijek postojala u izvornih pisaca. Konano, jedan od tekstova, Evanelje po Tomi, zapoinje rijeima upuenima mudrome: "Tko nae tumaenje ovih rijei, taj nee okusiti smrti.

Osnovna obiljeja zbirke su otuenje od ovjeanstva u cjelini, uzdizanje idealnoga poretka koji posve nadilazi ivot u smislu u kojemu ga poznajemo, te nain ivota koji se korijenito suprotstavlja uobiajenoj praksi.

Taj nain ivota ukljuuje odricanje od svih dobara za kojima ljudi obino ude, te udnju za konanim osloboenjem. To nije agresivna revolucija, nego povlaenje iz zagaenja koje onemoguuje jasno vienje. Kao takva, ova zbirka ima mnogo slinosti s prvobitnim kranstvom, istonjakom religijom i "mudrim mukarcima" i enama svih vremena, kao i s njihovim svjetovnim ekvivalentima dananjice, poput radikalnih pokreta koji su se iznjedrili ezdesetih godina Odbacivanje dobara potroakoga drutva, povlaenje u zajednice istomiljenika, daleko od guve i uurbanosti velikih gradova, nesudjelovanje u politikim procesima, usvajanje znanja o neminovnoj propasti suvremene kulture i idealnoj, radikalnoj alternativi koja je poznata samo odabranima - sve je to, odjeveno u suvremeno ruho, stvarni izazov ukorijenjen u izvorima poput knjinice Nag Hammadi.

Ma koliko zadivljujui i izazovni, ti su izvori esto zbunjujui, te predstavljaju smetnju ne samo za pojedinca koji nije upoznat s njihovom porukom, nego i za boljega poznavatelja koji eli slijediti traak svjetlosti koji se u njoj nazire. Jer, smisao knjinice Nag Hammadi oskrvnuo je i fragmentirao povijesni tijek, i u takvom je obliku konano ugledala svjetlost dana.

Potrebni su mnogi temeljiti zahvati kako bi se taj smisao mogao posve razotkriti. Religiozne i filozofske predaje i mitologija drevnoga svijeta bilo je sve to je stajalo na raspolaganju kako bi se izrazilo u sutini netradicionalno gledite.

Doista, to je gledite bilo suvie radikalno da bi zaivjelo unutar organiziranih religija ili filozofskih kola toga doba, stoga nije bilo za oekivati da e obrazovne ustanove tih kultura razviti i objasniti njegove implikacije. Gnostike su se kole iznjedrile unutar kranstva i neoplatonizma, koji su ih poslije odbacili kao gnostiku "herezu". Tako su smisleni i rjeiti mitovi i filozofske formulacije toga radikalnog gledita postale zbrkane predaje koje su dodatno razvodnili kasniji pisci ije verzije predstavljaju veinu sauvanoga materijala, iako u knjinici Nag Hammadi postoji nekoliko "klasinih" djela.

Tekstove su s grkoga na koptski nerijetko prevodili pojedinci koji nisu uvijek uspijevali shvatiti dubinu i sveobuhvatnost poruke. Prevoditelj Platonove Republike oito nije shvatio tekst, iako ga je smatrao vrijednim prijevoda i redakture. Na sreu, vei je broj tekstova dobro preveden, te se ondje gdje postoje dvije verzije prijevoda vide razlike izmeu boljeg i loijeg prijevoda, to upuuje na dvojbenu kvalitetu prijevoda koji postoje u jednoj verziji.

Iste su dvojbe prisutne i u pogledu prijenosa tekstova koje su, iz narataja u narataj, prepisivali mnogi pojedinci, na temelju iskvarenih grkih, a potom i koptskih prijepisa. Teko je procijeniti broj nehotiminih pogreaka, budui da toan prijepis ne postoji. Kao u sluaju Biblije, ne postoje verzije istoga teksta koje jedna drugu dopunjuju i ispravljaju. Pogreka se moe ispraviti samo kada se kao takva prepozna u jednom prijepisu kojim raspolaemo.

Uz to, taj zadatak znatno oteava injenica da se knjige nalaze u stanju raspada koji je nedvojbeno zapoeo prije Dok su se nalazile pod zemljom, to se stanje jo pogoralo, te je, naalost, nastavljeno i u razdoblju izmeu njihova otkria U sluajevima gdje nedostaje samo nekoliko slova, praznine se mogu na odgovarajui nain popuniti, no vee praznine jednostavno moraju ostati praznine.

Naprotiv, razumijevanje postojanja, odgovor na ljudsku dilemu i odnos spram drutva, pitanja su ija je vrijednost neprijeporna, i o njima bi morao razmisliti svatko tko se ikada upustio u slina propitkivanja. Temeljna gledita tih tekstova bila su poznata iskljuivo posredstvom lovaca na heretike, koji su ih esto navodili samo da bi ih obezvrijedili ili izvrgnuli ruglu. Stoga je objavljivanje knjinice Nag Hammadi posve neoekivano otvorilo pristup gnostikom nauku u obliku u kojemu su ga predstavili sami gnostici i pruilo nove korijene za neukorijenjene.

Skupljai ove knjinice bili su krani, a mnoge su tekstove izvorno sastavili kranski pisci. To i ne iznenauje, budui da je prvobitno kranstvo i samo bilo radikalan pokret.

Isus je pozvao na korijenito preispitivanje vrijednosti, zagovarajui kraj svijeta kakvog poznajemo i njegovu zamjenu posve novim, utopijskim ivotom u kojemu bi idealno imalo biti stvarno.

Njegovo je stajalite bilo posve opreno onome koje su zastupali vjerski dostojanstvenici toga doba Pa ipak, Isusovi su sljedbenici nastavili njegovim putom, smatrajui ga personifikacijom konanoga cilja. Meutim, u tom je krugu bilo onih koji su zagovarali neto konvencionalniji nain ivota, postupno uspostavljajui organizaciju iji je cilj bilo odravanje reda, kontinuiteta, hijerarhije i stabilnosti.

To je znailo i odravanje postojeega stanja, a zauzetost odravanjem postojeega stanja znaila je odmicanje od onoga vrhunskoga cilja. Oni koji su slijedili radikalan san, smatrani su nelojalnima, te su kao takvi predstavljali prijetnju za organizaciju. Kako se protjekom vremena kulturna situacija mijenjala, tako se mijenjao i jezik kojim se izraavala ta radikalna transcendencija.

Svijet misli iz kojega su potekli Isus i njegovi sljedbenici bio je jednostavan, poboan svijet idovske sinagoge, po svojoj terminologiji usredotoen na obred Ivana Krstitelja koji simbolizira prelazak iz staroga poretka u novi, idealan svijet ija se dramatina uspostava imala ubrzo dogoditi.

Po takvoj logici, sustav zla koji prevladava nije prirodni sustav stvari. U naelu, iako ne u praksi, svijet je dobar. Zlo koje je obiljeilo povijest je bolest strana svijetu kao takvome. No, za neke je pogled na ivot bio sve mraniji; samo podrijetlo svijeta pripisivalo se stranoj pogreci, a zlo je steklo status vrhovnoga vladara, a ne uzurpatora. Jedina je nada, stoga, leala u bijegu. Jer, ljudi, ili barem neki ljudi, u svojoj sutini nisu proizvodi toga apsurdnoga sustava, nego po svojoj prirodi pripadaju neemu mnogo uzvienijem.

Oni su pali u zamku, pokuavajui pronai zadovoljstvo u nemoguemu svijetu, daleko od svoga istinskoga korijena. Za neke je usredotoenost na unutarnji ivot, neometan vanjskim imbenicima, postao jedini nain postizanja mira i jedinstva sa Sveukupnou, koja je sudbina ovjekove boanske iskre.

Kranski se gnosticizam tako iznjedrio kao reafirmacija, iako u neto drukijem obliku, izvorne transcendencije koja je bila kljuna za prvobitno kranstvo. Takvi su gnostiki krani smatrali da slijede izvorni smisao koji je krane inio kranima. No, s obzirom na promjenu okolnosti, taj je "drukiji oblik" ukljuivao i odreena skretanja, stoga su drugi krani gnosticizam smatrali izdajom izvornih kranskih postavki. Tako nisu mislili samo oni koji su zagovarali status quo, nego i oni koji su pristajali uz radikalnu promjenu i uzvienu nadu.

Udaljavanje od izvornoga jezika moglo se iskoristiti za ujedinjenje svih oprenosti unutar crkve, stoga je crkva iskljuila gnostike iz svojih redova, smatrajui ih hereticima. U Novom zavjetu spominju se dva takva gnostika krana koji su poetkom 2. Ovima pripadaju Himenej i Filet. Oni su odlutali od istine tvrdei da je uskrsnue ve bilo, i time u nekima rue vjeru.

Takvo gledite, naime da se kransko uskrsnue ve dogodilo kao duhovna stvarnost, zastupaju Rasprava o uskrsnuu, Egzegeza o dui te Evanelje po Filipu iz knjinice Nag Hammadi! No, knjinica Nag Hammadi takoer dokumentira injenicu da je odbacivanje bilo uzajamno.

Otkrivenje po Petru iznosi da je Isus kritizirao glavnu struju kranstva: Oni e slaviti ime mrtvoga ovjeka, mislei da e postati istima. No, oskrvnut e se i pasti u ime pogreke i u ruke zlog, lukavog ovjeka, te e prihvatiti viestruku dogmu i vladavinu hereze.

Jer, neki e od njih oskvrnuti istinu i objaviti nauk zla. Govorit e zlo jedni protiv drugih No, mnogi drugi, koji se protive istini i glasnici su pogreke, svoju e pogreku i svoj zakon okrenuti protiv mojih istih misli, mislei da dobro i zlo potjeu iz jednoga izvora. Oni trguju mojom rjeju Bit e i onih koji su izvan naega broja i koji se nazivaju biskupima i akonima, kao da su svoju vlast primili od Boga. Oni se klanjaju voama. Ti su ljudi suha korita. Kada je Rimsko Carstvo prihvatilo kranstvo u neto konvencionalnijem obliku, izgledi za opstanak gnostikoga kranstva, onakvoga kakvim ga predstavlja knjinica Nag Hammadi, znatno su se pogorali.

Ciparski biskup Epifan, ije je kljuno djelo bilo "lijek" za sve bolesti hereze, opisuje svoj susret s gnosticizmom u Egiptu, otprilike u doba nastajanja zbirke Nag Hammadi: I sam sam naiao na tu sljedbu, ljubljeni, te sam ove stvari uo osobno, iz usta gnostika. Te zabludjele ene nisu mi samo razotkrile svoj nauk, nego su me u svojoj besramnoj smjelosti pokuale zavesti No, milostivi me Bog spasio njihove zloe, stoga - proitavi njihove knjige, shvativi njihove prave nakane i ne dajui se time zavesti - pobjegao sam ne zagrizavi mamac, te sam smjesta o svemu izvijestio tamonje biskupe i pronaao one koji su se skrivali u crkvi.

Njih otprilike osamdesetoro potom je protjerano iz grada konano oienog od toga korova. Gnosticizam je bio iskorijenjen iz kranstva, izuzmemo li pojavu nekoliko podzemnih gnostikih struja i sline afinitete prisutne u srednjovjekovnom misticizmu, kao i povremene krotke odjeke u knjievnosti, primjerice, u engleskom romantizmu: Nae je roenje tek san i zaborav: Dua koja se s nama budi, Zvijezda naega ivota, Negdje drugdje zalazi I dolazi izdaleka.

Svijet je u nama suvie prisutan: prije i poslije, Dobivanjem i troenjem, propadaju nae moi. Gnosticizam se uspio proiriti i izvan granica kranskoga svijeta Rimskoga Carstva. On je jo uvijek prisutan na nemirnim podrujima Iraka i Irana, u obliku male sekte zvane mandejci, to prevedeno znai "znalci", odnosno, "gnostici". To isto povlaenje u unutarnji svijet koje je preuzelo oblik kranskoga gnosticima nije bilo ogranieno samo na razdoblje ranoga kranstva.

Oblici gnosticizma bili su prisutni i izvan kranstva. Povjesniari religije jo uvijek raspravljaju o tome treba li se gnosticizam shvatiti kao pokret unutar kranstva ili kao mnogo iri i neovisan pokret, koji je kranstvu ak prethodio. Na temelju knjinice Nag Hammadi, to pitanje moe biti rijeeno u korist shvaanja da je gnosticizam mnogo ira pojava od kranskoga gnosticizma kakvoga predstavljaju hereziolozi.

Prvo pitanje s kojime se valja pozabaviti jest ono idovskoga gnosticizma. Konano, i samo se kranstvo iznjedrilo iz judaizma, te je posve prirodno odraavalo razliite struje judaizma toga doba. Prvobitno kranstvo nije bilo posve neokaljan pokret. Pavao je oito odbacivao kranske "judaizere" kao heretike. U drugoj polovici 1. Neki gnostiki spisi iz knjinice Nag Hammadi ne odraavaju kransku predaju, nego se temelje na Starom zavjetu, koji je, naravno, bio i idovska Biblija.

No, sama ideja o idovskom gnosticizmu ponekad se odbacuje kao pojmovno protuslovlje. Kako su idovi mogli svoga Boga smatrati silom koji je u svojoj zaslijepljenosti i neznanju stvorio svijet, Bogom koji nije znao za skrivenoga dobroga Boga iznad sebe? Budui da krani tuju istoga Boga kao i idovi, taj se argument mogao iskoristiti protiv same ideje kranskoga gnosticizma.

No, budui da su ranokranski lovci na heretike gnostike smatrali kranima, iako heretikim, koncepcija kranskoga gnosticizma bila je vrsto utemeljena. Po drugoj analogiji, imun Mag, jedan od najranijih poznatih gnostika, bio je iz Samarije, iako su Samarijanci na svoj nain tovali istoga Boga kao i idovi i krani.

Ovdje je razvidna koncepcija idovskoga gnosticizma, iako je sporna utemeljenost izraza idovski, kranski ili samarijanski. Naravno, nisu nam poznati gnostici koji su svoj nauk temeljili na idovskim ili starozavjetnim predajama, dostupni su nam samo tekstovi koji sadre te predaje, stoga bismo mogli rei kako, govorei o idovskom gnosticizmu, ustvari govorimo o idovskim predajama bez vidljivog kranskoga tkiva.

Daljnja identifikacija nositelja tih tradicija nije nam mogua. Otkrie svitaka s Mrtvoga mora ve je skrenulo pozornost na pluralizam teolokih orijentacija judaizma prvoga stoljea koji je ukljuivao brojne meusobno razliite skupine ili sljedbe.

Prije otkria svitaka s Mrtvoga mora, eseni su, poput gnostika prije otkria knjinice Nag Hammadi, bili smatrani pokretom koji se, zbog nedostataku opsenijih podataka, nije mogao ozbiljnije prouavati. Sada nam je poznato kako su eseni bili idovska sljedba koja se odvojila od slubenoga judaizma jeruzalemskoga hrama i povukla se u pustinju pokraj Wadi Qumrana. Svoju su situaciju tumaili antitezom svjetlosti i tame, istine i lai, dualizmom koji svoje podrijetlo ima u perzijskom dualizmu, da bi se potom pribliio gnosticizmu.

Povijest gnosticizma, kako je dokumentira knjinica Nag Hammadi, nastavlja se ondje gdje zavrava povijest esena, kako je dokumentiraju svici s Mrtvoga mora.

PML N MANIFESTO 2013 PDF

Yuhanna'nın Gizli Kitabı

This is an argument I have with a hammzdi of scholars and I always regret it in retrospect because I just come off as an arrogant atheist. It was certainly popular. It makes no difference who you are. The first text put on the site was a born-digital edition of the Exhortation of Peterthe translation of which will appear in vol. Unbeknownst to Gepetto, the wood he purchased could speak, and the puppet he created was ill-behaved.

LAPORAN PENDAHULUAN ANEMIA APLASTIK PDF

Nag Hammadi kütüphanesi

.

PATAH ELIYAHOU PDF

Apokrifi Nag Hamadi

.

KANNADASAN ARTHAMULLA HINDU MATHAM PDF

Knjižnica Nag Hamadi

.

Related Articles